E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) wprowadzone zostało na mocy przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156 z późn.zm.). Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd) swoją właściwością obejmuje cały kraj.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012r., poz. 1348) sądem właściwym do rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należącym do właściwości innych sądów rejonowych ustala się Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie.

 

Informacje ogólne

  • aby skorzystać z e-Sądu, należy zalogować się na stronie internetowej e-Sądu;
  • pozew składa się na internetowym formularzu;
  • należy wskazać podstawy faktyczne dochodzonego roszczenia pieniężnego, a więc jego źródła;
  • dowodów nie dołącza się do pozwu (np. faktur), należy je jedynie wskazać, opisać;
  • opłata sądowa od pozwu w e-postępowaniu wynosi 1,25 % wartości przedmiotu sporu, tj. dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego, przy czym nie może być mniejsza niż 30 złotych (należy uiścić przez Internet);
  • pozwany otrzymuje odpis nakazu zapłaty w formie papierowej wraz z pouczeniem o możliwości i sposobie złożenia sprzeciwu;
  • odwołanie, czyli tzw. sprzeciw pozwany może złożyć w formie pisma procesowego w sposób tradycyjny lub elektronicznie;
  • przy wnoszeniu sprzeciwu nie przedstawia się zarzutów, okoliczności faktycznych i dowodów na ich potwierdzenie, sprzeciw nie wymaga opłaty;
  • w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci w całości moc, a sąd przekazuje sprawę do sądu właściwości ogólnej pozwanego.

 

(szczegółowe informacje dotyczące procedury znajdują się na stronie internetowej www. e-sad.gov.pl):

 

www. e-sad.gov.pl