Klauzula Obowiązku informacyjnego

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

W związku z realizacją obowiązków określonych w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, często nazywane w skrócie „RODO”), które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku, Sąd Rejonowy w Pabianicach uprzejmie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych przetwarzanych przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, który ma siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 Pabianice , jest Sąd Rejonowy w Pabianicach.

W Sądzie został powołany inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan kontaktować drogą mailową – korzystając z adresu Rejonowego w Pabianicach iod@pabianice.sr.gov.pl  w sytuacji, kiedy chciałaby Pani/Pan uzyskać informacje w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Sąd i skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem, do których należą:

  • prawo dostępu do danych osobowych, 
  • prawo do żądania sprostowania danych osobowych, 
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 i 7 RODO w celu realizacji zadań Sądu Rejonowego w Pabianicach.  Sąd realizuje zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Panią/Pana.

W związku z tym dane osobowe będą przekazywane odpowiednim organom lub podmiotom publicznym - w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na Sądzie Rejonowym w Pabianicach lub w oparciu o zakres zgody, jaką Pani/Pan wyraziła. 

Zakres danych przetwarzanych przez Sąd określa głównie ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych, ale również kodeks pracy, kodeks karny wykonawczy i szereg innych aktów prawnych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Pabianicach.

Sąd nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, nie stosuje również procedury profilowania.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienie to jednak będzie się różnie kształtowało bowiem w zakresie, w jakim sądy sprawują wymiar sprawiedliwości, przepisy przewidują odrębną procedurę, która będzie sprecyzowana przez przepisy krajowe.

 

Rejestr zmian dla: Klauzula Obowiązku informacyjnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-05-16
Publikacja w dniu:
2019-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-05-16
Publikacja w dniu:
2019-05-16
Opis zmiany:
b/d