Ogłoszenie w sprawie I Ns 136/19

POSTANOWIENIE

 

Dnia 19 lutego 2019 roku

 

Sąd Rejonowy w Pabianicach w I Wydziale Cywilnym w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Niedzielska

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2019 roku w Pabianicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Hanny Nowickiej

o złożenie wykazu inwentarza po Dariuszu Nowickim

 

postanawia:

 

zarządzić ogłoszenie o złożeniu przez Hannę Nowicką przed notariuszem Zuzanną Lucińską, wykazu inwentarza spadku po Dariuszu Nowickim, synu  Kazimierza i Haliny, numer PESEL 60101102357, zmarłym dnia 27 stycznia  2019, ostatnio stale zamieszkałym w Konstantynowie Łódzkim  przy ulicy Zgierskiej 38m.17, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń  Sądu rejonowego w Pabianicach na okres trzech miesięcy, pouczając, iż ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni zaś osoby wymienione w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 136/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-03-07
Publikacja w dniu:
2019-03-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-03-07
Publikacja w dniu:
2019-03-07
Opis zmiany:
b/d