Ogłoszenie w sprawie I Ns 47/18

Sygn. akt I Ns 47/18

POSTANOWIENIE

Dnia 2 maja 2018 roku

Sąd Rejonowy w Pabianicach w I Wydziale Cywilnym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Sójta

po rozpoznaniu w dniu 2 maja 2018 roku w Pabianicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Eweliny Adamkiewicz

z udziałem  Agnieszki Malinowskiej i Romana Dorabialskiego

o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Grażynie Dorabialskiej

postanawia:

  1. sporządzić spis inwentarza spadku po Grażynie Dorabialskiej, córce Edwarda i Otylii,  numer PESEL 54042601442, zmarłej dnia 15 października 2017 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Pabianicach;
  2. zlecić wykonanie spisu inwentarza spadku po Grażynie Dorabialskiej Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Marcie Kopias;
  3. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Grażynie Dorabialskiej, córce Edwarda i Otylii,  numer PESEL 54042601442, zmarłej dnia 15 października 2017 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej
    w Pabianicach przy ul. Żwirki i Wigury 4/1, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Pabianicach na okres trzech miesięcy;
  4. nakazać pobrać od wnioskodawczyni Eweliny Adamkiewicz na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Pabianicach kwotę 50,00 zł (pięćdziesiąt) tytułem opłaty od wniosku.

UZASADNIENI

Wnioskiem z dnia 12 grudnia 2017 r. Ewelina Adamkiewicz wystąpiła o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej matce Grażynie Dorabialskiej, wskazując jako uczestników Agnieszkę Malinowską i Romana Dorabialskiego. Wniosek ten został złożony bezpośrednio do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Marty Kopias.

Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 6371 § 1 k.p.c.).

W ocenie Sądu, wnioskodawczyni uprawdopodobniła, że jest spadkobiercą (córką) Grażyny Dorabialskiej, na dowód czego przedstawiła wypis z aktu urodzenia. Fakt zgonu spadkodawczyni został wykazany dokumentem urzędowym w postaci aktu zgonu.

Z uwagi na spełnienie opisanych w art. 637 § 1 k.p.c. przesłanek sporządzenia spisu inwentarza oraz zgłoszenie wniosku właściwemu miejscowo Komornikowi Sądowemu orzeczono jak w pkt. 1 i 2 sentencji postanowienia.

Zarządzenie ogłoszenia o wydaniu postanowienia w pkt. 3 sentencji nastąpiło zgodnie z art. 6381 k.p.c.

W punkcie 4. postanowienia Sąd nakazał pobrać kwotę 50,00 zł od wnioskodawczyni na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 u.k.s.c.

POUCZENIE

Sąd poucza, że spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 § 4 kpc)

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 47/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-09
Publikacja w dniu:
2018-05-09
Opis zmiany:
b/d