Ogłoszenie w sprawie I Ns 572/18

W dniu 3 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny wydał postanowienie w sprawie z wniosku Elżbiety Graczyk i Włodzisława Graczyka sygn. akt I Ns 572/18 z udziałem Rafała Pintery oraz nieznanych spadkobierców Bożeny Pintery, mocą którego:

  1. zezwolił Elżbiecie Graczyk i Włodzisławowi Graczykowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16.775 (szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) złotych z tytułu przysługującej Bożenie Pinterze spłaty w związku z działem spadku i zniesieniem współwłasności, orzeczonej prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Pabianicach wydanym w dniu 24 maja 2017 roku w sprawie sygnatura akt I Ns 980/14., z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona spadkobiercom Bożeny Pintery, z domu Laskowskiej, zmarłej w dniu 18 września 2017 roku, którzy przedstawią akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdzające dziedziczenie po zmarłej wierzycielce;
  2. ustanowił dla nieznanych spadkobierców Bożeny Pintery kuratora procesowego w niniejszym postępowaniu, w osobie Małgorzaty Kęsickiej – pracownika Sądu Rejonowego w Pabianicach;
  3. przyznał i wypłacił ze Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego w Pabianicach Małgorzacie Kęsickiej kwotę 80 (osiemdziesiąt) złotych tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Bożeny Pintery – z zaliczki uiszczonej przez Elżbietę Graczyk i Włodzisława Graczyk w dniu 2 sierpnia 2018 roku.

Sąd jednocześnie wzywa spadkobierców Bożeny Pintery do odbioru depozytu w terminie 3 lat od dnia dokonania ogłoszenia pod rygorem likwidacji depozytu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 572/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-01-04
Publikacja w dniu:
2019-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-01-04
Publikacja w dniu:
2019-01-04
Opis zmiany:
b/d