Ogłoszenie w sprawie I Ns 70/18

 

POSTANOWIENIE                                                         

Dnia 15 czerwca 2018 r.

 

Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący  SSR Katarzyna Sójta

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2018 r. w Pabianicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku       Gminy Dłutów

z udziałem nieznanych właścicieli nieruchomości położonej w Gminie Dłutów, działka 108/1 o pow. 0,0142 ha, obręb 20 Świerczyna

o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego

postanawia:

 

  1. zezwolić Gminie Dłutów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.330,00 zł (cztery tysiące trzysta trzydzieści) tytułem wykonania zobowiązania wynikającego z ostatecznej decyzji Starosty Pabianickiego wydanej w dniu 29 grudnia 2017 r. w sprawie sygn. GG.683.3.2017, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona osobie, która wykaże swe prawo własności do nieruchomości  położonej w Gminie Dłutów, oznaczonej  na mapie z projektem podziału numer ewidencyjny P.1008.2015.3577 z dnia 31 grudnia 2015 r. jako działka nr 108/1 o powierzchni 0,0142 ha w obrębie 20 Świerczyna – według stanu na dzień 24 października 2016 r.
  1. ustanowić dla nieznanych właścicieli nieruchomości położonej w Gminie Dłutów, działka 108/1 o pow. 0,0142 ha, obręb 20 Świerczyna, kuratora procesowego
    w niniejszym postępowaniu, w osobie Gabrieli Kołackiej – pracownika Sądu Rejonowego w Pabianicach.

POUCZENIE

Sąd wzywa właścicieli nieruchomości położonej w Gminie Dłutów, działka 108/1 o pow. 0,0142 ha, obręb 20 Świerczyna do odbioru depozytu w terminie 3 lat od dnia dokonania ogłoszenia pod rygorem likwidacji depozytu.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 70/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-11
Publikacja w dniu:
2018-07-11
Opis zmiany:
b/d