Ogłoszenie w sprawie I Ns 83/18

Sygn. akt I Ns 83/18

 

POSTANOWIENIE

Dnia 23 maja 2018 roku

Sąd Rejonowy w Pabianicach w  I Wydziale Cywilnym w składzie następującym:

            Przewodniczący: ASR Paweł Przygucki

po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2018 roku w Pabianicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Pabianickich Zakładów Graficznych Spółki Akcyjnej w likwidacji w Pabianicach

z udziałem nieznanych spadkobierców Andrzeja Łosia

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:

  1. zezwolić Pabianickim Zakładom Graficznym Spółce Akcyjnej w likwidacji w Pabianicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 641,46 (sześćset czterdzieści jeden 46/100) złotych z tytułu niepodjętych przez wierzyciela Andrzeja Łosia środków pieniężnych powstałych z podziału pomiędzy akcjonariuszami majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli zgodnie z art. 474 k.s.h., z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona spadkobiercom Andrzeja Michała Łosia, syna Pelagii i Wacława, zmarłego 9 czerwca 2009 roku, którzy przedstawią akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdzające dziedziczenie po zmarłym wierzycielu;
  2. ustanowić dla nieznanych spadkobierców Andrzeja Michała Łosia, kuratora procesowego w niniejszym postępowaniu, w osobie Marleny Malcer – pracownika Sądu Rejonowego w Pabianicach.

Sąd wzywa spadkobierców Andrzeja Łosia do odbioru depozytu w terminie 3 lat od dnia dokonania ogłoszenia pod rygorem likwidacji depozytu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 83/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-13
Publikacja w dniu:
2018-06-13
Opis zmiany:
b/d