Ogłoszenie w sprawie I Ns 85/18

 

POSTANOWIENIE

                                                                        

Dnia 15 czerwca 2018 r.

 

Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący  SSR Katarzyna Sójta

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2018 r. w Pabianicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Pabianickich Zakładów Graficznych S.A. w likwidacji w Pabianicach

z udziałem nieznanych spadkobierców Danuty Parteki

o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego

postanawia:

  1. zezwolić Pabianickim Zakładom Graficznym S.A. w likwidacji w Pabianicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 641,46 zł (sześćset czterdzieści jeden 46/100) należnej Danucie Partece z tytułu podziału między akcjonariuszy spółki majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli zgodnie z treścią art. 474 k.s.h,
    z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona spadkobiercom Danuty Krystyny Parteki, córki Ireny i Stanisława, zmarłej 19.12.2009 roku, którzy przedstawią akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdzające dziedziczenie po zmarłym wierzycielu;
  2. ustanowić dla nieznanych spadkobierców Danuty Parteki, kuratora procesowego w niniejszym postępowaniu, w osobie Gabrieli Kołackiej – pracownika Sądu Rejonowego w Pabianicach.

POUCZENIE

Sąd wzywa spadkobierców Danuty Parteki do odbioru depozytu w terminie 3 lat od dnia dokonania ogłoszenia pod rygorem likwidacji depozytu.

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 85/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-11
Publikacja w dniu:
2018-07-11
Opis zmiany:
b/d