Ogłoszenie w sprawie I Ns 959/18

POSTANOWIENIE

Dnia 14 stycznia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Pabianicach w I Wydziale Cywilnym w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Sójta

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2019 roku w Pabianicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy na skutek złożenia przez Alinę Krawczyk i Angelikę Adadyńską wykazu inwentarza.

postanawia:

zarządzić ogłoszenie o złożeniu przez Alinę Krawczyk i Angelikę Sylwię Adadyńską, w dniu 5 grudnia 2018 roku, przed Notariuszem Włodzimierzem Jarosławem Olkiem, w Kancelarii Notarialnej w Pabianicach, rep. A 6059/2018,  wykazu inwentarza spadku po Alicji Gryniewicz, numer PESEL 54092704461, zmarłej dnia 24 listopada 2016 roku w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałej w Pabianicach przy ul. Warszawskiej 59A m. 53, - na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pabianicach oraz na tablicy ogłoszeń na okres trzech miesięcy.

POUCZENIE

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć do Sądu Rejonowego w Pabianicach wniosek o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Alicji Gryniewicz.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 959/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-01-23
Publikacja w dniu:
2019-01-23
Opis zmiany:
b/d