Ogłoszenie w sprawie Km 2847/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-03-2019r. o godz.11:10 w    budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę przy ul. Partyzancka 105/127 ,  p. IV ,  odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego  - spółdzielczego własnościowego prawa do loklau mieszkalnego służącego dłużnikowi :  Robertowi  Dylewskiemu położonego: 95-200 Pabianice, ul. Łaska 44/50,wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych: Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pabianicach pod numerem  3724-1/27/50 (Adres spółdzielni:  95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 42-44), dla którego  Sąd Rejonowy w Pabianicach  V Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi  wieczystej

Mieszkanie o pow. użytk. 39,02m2 położone na IV piętrze pięciokondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego . Lokal składa się z 2 pokoii, kuchni , łazienki, WC, przedpokoju. Mieszkanie posiada  balkon. Lokal wyposażony w instalacje : e.e., wod.-kan., zimnej wody i  ciepłej wody, gazową , CO, Azart,  domofonową.  Budynek docieplony posiadający dostęp do drogi publicznej przez uliczkę wewnętrzną do ul. Tkackiej łączącej sięz ul. Łaską.

Suma oszacowania wynosi 107 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    80 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi

98 10203352 0000 1602 0245 9790

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie Km 2847/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-03-11
Publikacja w dniu:
2019-03-11
Opis zmiany:
b/d