Ogłoszenie w sprawie Km 3627/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-03-2019r. o godz.11:50 w    budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę przy ul. Partyzancka 105/127 ,  p. I  ,    odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   należącej  do dłużnika :  Dariusza Czekajewskiego położonej: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Klonowa 73/93,dla której  Sąd Rejonowy w Pabianicach  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 59742   [NKW: LD1P/00059742/8]

Nieruchomość składa się z działki nr  485/23 o pow. 0,0626ha, niezabudowanej,  ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim, z fragmentami ogrodzenia z płyt betonowych i siatki. Działka  posiada dostęp do sieci gazowej ( dochodzącej do sąsiedniej nieruchomości), sieci wodociągowej  i  e.e.; przy budynkach wielorodzinnych - kanalizacja. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. ul. Klonowej.

 

Suma oszacowania wynosi 38 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    28 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi

 98 10203352 0000 1602 0245 9790

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie Km 3627/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-03-11
Publikacja w dniu:
2019-03-11
Opis zmiany:
b/d