Ogłoszenie w sprawie Km 4346/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Gabriel Pietrasik Kancelaria Komornicza nr VI w Pabianicach  zawiadamia, że w dniu 21.05.2019r. o godz.12:30 w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, ul.Partyzancka 105, sala Nr VI-VII odbędzie się  I   L I C Y T A C J A spółdzielczego   własnościowego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego położonego w Pabianicach przy ul.Podleśnej 3A m 42 zapisanej w księdze wieczystej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pabianicach pod nr KW LD1P/00053159/2.

Spółdzielcze  własnościowe  prawo  do   lokalu   mieszkalnegooszacowane jest na kwotę  130.000,00 zł.

Cena  wywołania  wynosi  97.500,00 zł. Przystępujący   do  licytacji   zobowiązany   jest  dokonać wpłaty  rękojmi w  kwocie   13.000,00 zł na konto Komornika nr:

24 1020 3437 0000 1602 0018 0620   w  PKO BP S.A  O/Pabianice najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Więcej szczegółów na:

www.komornikpabianice.pl

Nieruchomość można oglądać   2 tygodnie  przed licytacją ;  w  tych  też  dniach  można  oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika . Prawa  osób trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia  na  własność na  rzecz  nabywcy  bez  zastrzeżeń, jeżeli osoby te  przed  rozpoczęciem  przetargu   nie  złożą  dowodu,iż  wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji.Użytkowanie służebności  i  prawa  dożywotnika,  jeżeli   nie   są  ujawnione   w   księdze   wieczystej i  nie  zostaną  zgłoszone   najpóźniej  na trzy dni  przed  rozpoczęciem  licytacji  nie będą  uwzględnianew  dalszym  toku  egzekucji   i  wygasną   z  chwilą  uprawomocnienia się  postanowienia o przysądzeniu własności.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie Km 4346/13

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-30
Publikacja w dniu:
2019-04-30
Opis zmiany:
b/d