Ogłoszenie w sprawie Km 459/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Dawid Tatarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  23-05-2019r. o godz.11:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę przy ul. Partyzancka 105 w sali nr VI-VII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę o pow.2921 m2, teren nieogrodzony należącej  do dłużnika: RTE Spółka z o.o. (dawniej Fuji Trade Sp. z o.o.)położonej: 95-030 Rzgów, ul. Pabianicka 102, dla której  Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: LD1P/00058222/0]

Suma oszacowania wynosi 216 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    162 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 600,00zł.

Rękojmia powinna być złożona na konto komornika w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Pabianicach  96 10203437 0000 1102 0156 7833

 albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 38 11301017 0021 1001 4090 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Pabianicach przy ul. Partyzancka 105 (I Wydział Cywilny)odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie Km 459/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-03-18
Publikacja w dniu:
2019-03-18
Opis zmiany:
b/d