Ogłoszenie w sprawie licytacji - KW LD1P/00012380/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Marta Kopias na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  13-06-2019r. o godz.11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę przy Partyzancka 105/127 w sali nr VI,odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2  w nieruchomości  (zabudowana nieruchomość gruntowa) należącej  do dłużnika: Katarzyna Dębińska położonej: 95-200 Pabianice, Petrykozy ul. Pasterska 24, działka nr 222 o pow. 3841 m2 dla której  Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1P/00012380/1  

Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 91 535,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    68 651,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 153,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić  na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi 22 10203352 0000 1202 0223 9127 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie licytacji - KW LD1P/00012380/1

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-30
Publikacja w dniu:
2019-04-30
Opis zmiany:
b/d