Pomoc prawna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pabianickiego mieszczą się w 5 gminach w 7 lokalizacjach. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych i adwokatów. Punkty działają wg poniższego harmonogramu z wyłączeniem dni wolnych od pracy :


Pabianice

Miejska Biblioteka Publiczna w Pabianicach przy ul. Św. Jana 10

Poniedziałek w godzinach 11.00-15.00, 15.30-18.00,
Wtorek w godzinach 8.00-10.30, 11.00-15.00,
Środa w godzinach 11.00-15.00, 15.30-18.00,
Czwartek w godzinach 8.00-10.30, 11.00-15.00,
Piątek w godzinach 11.00-15.00.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, bud. B, pok. 40

Wtorek 11.00-14.30,
Czwartek 15.00-18.00,
Piątek 11.00-18.30.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radcę prawnego.

Konstantynów Łódzki

Punkt w Konstantynowie Łódzkim mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2, I piętro, w pokoju nr 9B czynny w Poniedziałek, Środę, Czwartek i Piątek od 11.00 do 15.00 oraz w budynku Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Słowackiego 11 we Wtorki od 15.00 do 19.00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów.

 

Gmina Dłutów

Punkt w Dłutowie mieści się w dawnym budynku Urzędu Gminy Dłutów przy ul. Głównej 11

W/w punkt czynny jest w Poniedziałki, Środy i Piątki od 11.00 do 15.00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata.

 

Osobami uprawionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są:

 1. osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
 3. osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 4. osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
 5. osoba, która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. osoba, która ukończyła 65 lat, lub
 7. osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 3. pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
  do rozpoczęcia tej działalności.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255);
 2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2186).


Bezpłatne porady prawne na terenie miasta Łodzi


Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
www.wpia.uni.lodz.pl   


Kliniki prawa czynne są
od października do maja
(z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii i sesji egzaminacyjnych)
poniedziałek - piątek
10:00 - 12:00

Adres:
Studencki Punkt Informacji Prawnej
Klinika Prawa - Klinika Praw Dziecka
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
pok. 0.27

Zapisy na spotkania telefoniczne
42 635 46 32

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
www.wpia.uni.lodz.pl/klinika  


www.pokrzywdzeni.gov.pl

Centrum Praw Kobiet

www.cpk.lodz.pl
www.wstroneojca.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie

"Niebieska Linia"

www.niebieskalinia.pl
otwiera się w nowym oknie

tel. 042-681-80-07
Telefon dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w rodzinie:801-12-00-02
Pomarańczowa Linia
Telefon Pomocy Rodzicom, których Dzieci Piją
801-14-00-68

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Schronienie, pomoc społeczna, socjalna, porady prawne, terapia indywidualna, grupowa, rodzinna, poradnictwo w sprawach rodzinnych, psychologicznych, socjalnych, pielęgniarskich, porad i informacji w ramach telefonu zaufania dla rodzin
w sytuacji kryzysowej.

Tel./Fax: 42 640 65 91
91-873 Łódź
ul. Franciszkańska 85,95Łódzkie Towarzystwo Wspierania Dziecka i Rodziny "Lokomotywa"

Prowadzi jednostkę specjalistycznego poradnictwa (udziela pomocy ukierunkowanej na pracę z rodziną zastępczą lub naturalną, której dzieci umieszczone są w placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub w rodzinnej opiece zastępczej - porady socjalne, prawne, pedagogiczne, psychologiczne).

Tel./Fax: 42 674 92 12
Łódź, Pilarskiego 12Fundacja Pomocy Rodzinie "Opoka"

Prowadzi jednostę specjalistycznego poradnictwa (udziela porad psychologicznych, prawnych, spcjalnych, prowadzi terapię rodzin, w ośrodku istnieje możliwość dokonania obdukcji lekarskiej).

Tel. 42 630 61 80; 42 633 75 43
Łódź, pl. Barlickiego 11
opoka@toya.net.pl


Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Prowadzi jednostkę specjalistycznego poradnictwa (udziela porad prawnych, psychologicznych, socjalnych i rodzinnych)

Tel. 42 639 95 81; 42 639 95 82
Fax: 42 639 95 80
Łódź, Gdańska 111
caritas@toya.net.pl


Centrum Służby Rodzinie

Prowadzi jednostkę specjalistycznego poradnictwa (udziela pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji problemowej spowodowanej używaniem i uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych, przemocą, niewydolnością wychowawczą, rozpadem rodziny - porady prawne, psychologiczne, rodzinne)

Tel./Fax: 42 682 20 22
Łódź, Broniewskiego 1a
dyrekcja@csr.org.plStudencki Punkt Informacji Prawnej

Nieodpłatne porady prawne udzielane przez studentów osobom niezamożnym.

Uniwersytet Łódzki - Wydział Prawa i Administracji
Tel. 42 635 46 32
Łódź, Kopcińskiego 8/12 pok.207Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Oferuje tzw. psychologiczną poerwszą pomoc, czyli krótkoterminową formę pomocy. Ośrodek udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom, które doznają przemocy, straciły pracę, utraciły bliską osobę, mają myśli samobójcze; możliwe konsultacje psychiatry i prawnika. Ośrodek świadczy także pomoc uczestnikom katastrof lub innych nagłych wydarzeń o charakterze traumatycznym; istnieje możliwość udziału w grupach wsparcia m. im. dla ofiar przemocy, osób po stracie partnera, dziecka, osoby bliskiej.

Tel. 42 630 11 02
90-004 ŁódźPunkt Konsultacyjny dla Osób Dotkniętych Przemocą

Jeżeli jesteś osobą dotkniętą przemocą, możesz skorzystać z pomocy konsultanta ds. przemocy obejmującej:
- wsparcie i poradę - w sprawach rodzinnych, doznanej przemocy, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
- współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej - polegającą na sstematycznym kontakcie z psychologiem i prawnikiem
- współpracę z Centrum Mediacji - w sytuacji, gdy sam nie możęsz porozumieć się z bliską osobą
- uruchomienie działań dotyczących Niebieskiej Karty - kontakt z Komendą Dzielnicową Policji
- nawiązanie kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- informacje o instytucjach dokonujących obdukcji - możliwość bezpośredniego umówienia się na spotkanie

Tel. 42 633 26 12
Piotrkowska 102
90-004 Łódź

Czynny:
wtorek, czwartek: 15:00 - 19:00
środa, piątek: 8:00 - 13:00


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Tel.: 42 632 40 34; 42 632 39 36; 42 632 40 69
fax: 42 632 41 30
90-440 Łódź
Piotrkowska 149


Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 9:00 - 17:00
środa - piątek: 8:00 - 16:00

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna