Pomoc prawna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pabianickiego mieszczą się w 5 gminach w 7 lokalizacjach. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych i adwokatów. Punkty działają wg poniższego harmonogramu z wyłączeniem dni wolnych od pracy :


Pabianice

Miejska Biblioteka Publiczna w Pabianicach przy ul. Św. Jana 10

Poniedziałek w godzinach 11.00-15.00, 15.30-18.00,
Wtorek w godzinach 8.00-10.30, 11.00-15.00,
Środa w godzinach 11.00-15.00, 15.30-18.00,
Czwartek w godzinach 8.00-10.30, 11.00-15.00,
Piątek w godzinach 11.00-15.00.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Pabianickiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty drogą telefoniczną pod numerem telefonu            691 577 101 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 8.00-16.00, Wtorek 8.00-17.00, Piątek 8.00-15.00

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej,  która nie jest w stanie ponieść kosztów  odpłatnej pomocy prawnej.

Kolejność obsługi w punkcie

-   wg kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty drogą telefoniczną,

-   wg kolejności oczekiwania osób przybyłych bez umówienia terminu wizyty drogą telefoniczną,

Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2)    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

3a) nieodpłatną mediację, lub

4)    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

SPOSOBY WYKAZYWANIA PRZEZ OSOBY FIZYCZNE UPRAWNIEŃ DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Osoba fizyczna, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Konstantynów Łódzki

Punkt w Konstantynowie Łódzkim mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2, I piętro, w pokoju nr 9B czynny w Poniedziałek, Środę, Czwartek i Piątek od 11.00 do 15.00 oraz w budynku Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Słowackiego 11 we Wtorki od 15.00 do 19.00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów.

 

Gmina Dłutów

Punkt w Dłutowie mieści się w dawnym budynku Urzędu Gminy Dłutów przy ul. Głównej 11

W/w punkt czynny jest w Poniedziałki, Środy i Piątki od 11.00 do 15.00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata.

 

Osobami uprawionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są:

 1. osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
 3. osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 4. osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
 5. osoba, która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. osoba, która ukończyła 65 lat, lub
 7. osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 3. pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
  do rozpoczęcia tej działalności.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255);
 2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2186).


Bezpłatne porady prawne na terenie miasta Łodzi


Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
www.wpia.uni.lodz.pl   


Kliniki prawa czynne są
od października do maja
(z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii i sesji egzaminacyjnych)
poniedziałek - piątek
10:00 - 12:00

Adres:
Studencki Punkt Informacji Prawnej
Klinika Prawa - Klinika Praw Dziecka
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
pok. 0.27

Zapisy na spotkania telefoniczne
42 635 46 32

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
www.wpia.uni.lodz.pl/klinika  


www.pokrzywdzeni.gov.pl

Centrum Praw Kobiet

www.cpk.lodz.pl
www.wstroneojca.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie

"Niebieska Linia"

www.niebieskalinia.pl
otwiera się w nowym oknie

tel. 042-681-80-07
Telefon dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w rodzinie:801-12-00-02
Pomarańczowa Linia
Telefon Pomocy Rodzicom, których Dzieci Piją
801-14-00-68

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Schronienie, pomoc społeczna, socjalna, porady prawne, terapia indywidualna, grupowa, rodzinna, poradnictwo w sprawach rodzinnych, psychologicznych, socjalnych, pielęgniarskich, porad i informacji w ramach telefonu zaufania dla rodzin
w sytuacji kryzysowej.

Tel./Fax: 42 640 65 91
91-873 Łódź
ul. Franciszkańska 85,95Łódzkie Towarzystwo Wspierania Dziecka i Rodziny "Lokomotywa"

Prowadzi jednostkę specjalistycznego poradnictwa (udziela pomocy ukierunkowanej na pracę z rodziną zastępczą lub naturalną, której dzieci umieszczone są w placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub w rodzinnej opiece zastępczej - porady socjalne, prawne, pedagogiczne, psychologiczne).

Tel./Fax: 42 674 92 12
Łódź, Pilarskiego 12Fundacja Pomocy Rodzinie "Opoka"

Prowadzi jednostę specjalistycznego poradnictwa (udziela porad psychologicznych, prawnych, spcjalnych, prowadzi terapię rodzin, w ośrodku istnieje możliwość dokonania obdukcji lekarskiej).

Tel. 42 630 61 80; 42 633 75 43
Łódź, pl. Barlickiego 11
opoka@toya.net.pl


Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Prowadzi jednostkę specjalistycznego poradnictwa (udziela porad prawnych, psychologicznych, socjalnych i rodzinnych)

Tel. 42 639 95 81; 42 639 95 82
Fax: 42 639 95 80
Łódź, Gdańska 111
caritas@toya.net.pl


Centrum Służby Rodzinie

Prowadzi jednostkę specjalistycznego poradnictwa (udziela pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji problemowej spowodowanej używaniem i uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych, przemocą, niewydolnością wychowawczą, rozpadem rodziny - porady prawne, psychologiczne, rodzinne)

Tel./Fax: 42 682 20 22
Łódź, Broniewskiego 1a
dyrekcja@csr.org.plStudencki Punkt Informacji Prawnej

Nieodpłatne porady prawne udzielane przez studentów osobom niezamożnym.

Uniwersytet Łódzki - Wydział Prawa i Administracji
Tel. 42 635 46 32
Łódź, Kopcińskiego 8/12 pok.207Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Oferuje tzw. psychologiczną poerwszą pomoc, czyli krótkoterminową formę pomocy. Ośrodek udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom, które doznają przemocy, straciły pracę, utraciły bliską osobę, mają myśli samobójcze; możliwe konsultacje psychiatry i prawnika. Ośrodek świadczy także pomoc uczestnikom katastrof lub innych nagłych wydarzeń o charakterze traumatycznym; istnieje możliwość udziału w grupach wsparcia m. im. dla ofiar przemocy, osób po stracie partnera, dziecka, osoby bliskiej.

Tel. 42 630 11 02
90-004 ŁódźPunkt Konsultacyjny dla Osób Dotkniętych Przemocą

Jeżeli jesteś osobą dotkniętą przemocą, możesz skorzystać z pomocy konsultanta ds. przemocy obejmującej:
- wsparcie i poradę - w sprawach rodzinnych, doznanej przemocy, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
- współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej - polegającą na sstematycznym kontakcie z psychologiem i prawnikiem
- współpracę z Centrum Mediacji - w sytuacji, gdy sam nie możęsz porozumieć się z bliską osobą
- uruchomienie działań dotyczących Niebieskiej Karty - kontakt z Komendą Dzielnicową Policji
- nawiązanie kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- informacje o instytucjach dokonujących obdukcji - możliwość bezpośredniego umówienia się na spotkanie

Tel. 42 633 26 12
Piotrkowska 102
90-004 Łódź

Czynny:
wtorek, czwartek: 15:00 - 19:00
środa, piątek: 8:00 - 13:00


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Tel.: 42 632 40 34; 42 632 39 36; 42 632 40 69
fax: 42 632 41 30
90-440 Łódź
Piotrkowska 149


Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 9:00 - 17:00
środa - piątek: 8:00 - 16:00

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna