Przedmiot działalności

Sądy sprawują wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.). Wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpoznają i rozstrzygają sprawy w postępowaniu jawnym. Rozpoznawanie spraw w postępowaniu niejawnym lub wyłączenie niejawności postępowania jest dopuszczalne jedynie na podstawie przepisów ustawy.

Sąd Rejonowy w Pabianicach jest sądem powszechnym i jako element władzy sądowniczej sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 133 ze zm.) Obszar właściwości ustalony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1407)

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Pabianicach obejmuje obszar miasta Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic i Rzgowa  oraz gmin Dłutów, Konstatynów Łódzki, Ksawerów, Pabianice i Rzgów.