Regulamin + klauzula obowiązku informacyjnego-monitoring wizyjny

REGULAMIN MONITORINGU ORAZ UDOSTĘPNIANIA NAGRAŃ MONITORINGU W SĄDZIE REJONOWYM W PABIANICACH

 

§ 1

Zapisy ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Pabianicach;
  2. lokalizacje usytuowania kamer;
  3. zasady zapisu obrazu;
  4. zasady udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego.
 2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Sąd Rejonowy w Pabianicach, z siedzibą przy ulicy Partyzanckiej 105/127 w Pabianicach.

 

§ 2

Cel monitoringu

 1. System monitoringu wizyjnego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochronę osób i mienia na terenie infrastruktury Sądu Rejonowego w Pabianicach. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w tutejszym Sądzie jest art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001  roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2019.52).

§ 3

Obszar i zasady monitoringu

 1. Obszar Sądu Rejonowego w Pabianicach objęty monitoringiem wizyjnym obejmuje:
  1. teren wokół budynku Sądu przy ulicy Partyzanckiej 105/127, a w szczególności parking przed budynkiem;
  2. pomieszczenia w wewnątrz budynku Sądu, a w szczególności wejście główne, korytarze, klatkę schodową, Biuro Obsługi Interesanta, pomieszczenie kasowe.
 2. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego obejmują jedynie obraz zarejestrowany za pomocą kamer.
 3. Monitoring wizyjny jest prowadzony całodobowo.
 4. Okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego nie przekracza 3 miesięcy, licząc od dnia nagrania.

 

§ 4

Zakres monitoringu

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje kamery na zewnątrz i wewnątrz budynku, rejestratory zapisujące obraz na dysku, monitory pozwalające na podgląd nagrań.
 2. Odpowiedzialnym za system monitoringu tj. serwis i konserwację sprzętu jest podmiot zewnętrzny,
  z którym Sąd podpisał odpowiednią umowę na wyżej wymienione czynności.
 3. Kopię nagrań z monitoringu sporządza Administrator Bezpieczeństwa Informacji Sądu Rejonowego
  w Pabianicach.
 4. Dostęp do nagrań monitoringu wizyjnego na podstawie upoważnienia mają następujące osoby:
  1. pracownicy podmiotu zewnętrznego, świadczącego usługę w zakresie ochrony fizycznej osób i  mienia, z którym Sąd Rejonowy w Pabianicach zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i zobowiązał do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiednią ochronę danych osobowych.
  2. Administrator Systemu Informatycznego,
  3. Inspektor Ochrony Danych, zastępca Inspektora Ochrony Danych lub osoby przez nich upoważnione,
  4. Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Pabianicach, bądź inne osoby przez nich upoważnione.

 

§ 5

Ochrona danych osobowych

 1. Administrator spełnia obowiązek wynikający z art. 13 RODO tj. wobec podmiotów danych, których wizerunek został utrwalony za pomocą systemu monitoringu wizyjnego.
 2. Powyższy obowiązek informacyjny jest spełniony poprzez zamieszczenie przygotowanej przez Inspektora Ochrony Danych klauzuli informacyjnej w następujących miejscach: wejście do siedziby Sądu Rejonowego w Pabianicach, tablica ogłoszeń. Dodatkowo klauzula informacyjna została zamieszczona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pabianicach.
 3. Opracowana przez Inspektora Ochrony Danych klauzula informacyjna, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy z podmiotów, objętych systemem monitoringu wizyjnego posiada:
 5. prawo do dostępu do informacji o istnieniu monitoringu wizyjnego, jego zakresie i celu stosowania, o nazwie Administratora, jego danych rejestrowych i kontaktowych,
 6. prawo dostępu do nagrań - w uzasadnionych przypadkach,
 7. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 8. prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 6

Udostępnienie nagrań

 1. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego udostępnia się jedynie na pisemny wniosek uprawnionym do tego organom – np. Policji, Prokuraturze, Sądom w zakresie prowadzonych przez nie czynności.
 2. Nagrania z systemu monitoringu nie są udostępniane osobom fizycznym, gdyż mogłoby to prowadzić do naruszeń praw i wolności osób trzecich.
 3. W przypadku uzasadnionych wniosków osób fizycznych lub w/w organów tj., jeśli nagrania miałyby stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, istnieje możliwość przedłużenia terminu przechowywania nagrań o czas niezbędny do zakończenia postępowania.
 4. Osoba fizyczna lub organ zainteresowany zabezpieczeniem nagrania z monitoringu wizyjnego na poczet przyszłego postępowania, może złożyć pisemny wniosek w tej sprawie. Wniosek z prośbą o  zabezpieczenie nagrania skierowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Pabianicach, powinien zostać złożony w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Pabianicach, pokój 110 lub przesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Sądu Rejonowego w Pabianicach w terminie 14 dni od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego Sądu Rejonowego w Pabianicach. Wniosek złożony po w/w terminie, nie gwarantuje zabezpieczenia monitoringu, z uwagi na możliwe jego usunięcie.  Wzór wniosku o zabezpieczenie nagrania z monitoringu wraz z klauzulą obowiązku informacyjnego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Wniosek o zabezpieczenie nagrania z monitoringu powinien wskazywać najbardziej przybliżoną datę i  godzinę zdarzenia, w przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia odpowiedniego obrazu.
 6. Kopia z wnioskowanego nagrania monitoringu wizyjnego jest wykonywana przez podmiot zewnętrzny obsługujący system monitoringu wizyjnego na pisemne Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Pabianicach. Kopia powinna być odpowiednio opisana tzn. wskazywać numer kopii, datę sporządzenia kopii, źródło danych – zakres nagrania, datę i czas nagrania.
 7. Kopia nagrania jest przechowywana przez Oddział Administracyjny, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych. Oddział Administracyjny prowadzi rejestr sporządzonych i  udostępnionych kopii nagrania, w którym odnotowana jest data złożenia wniosku; numer kopii; źródło danych – zakres nagrania, data i czas nagrania; data sporządzenia kopii; dane osoby, która sporządziła kopię; informacja o wydaniu lub zniszczeniu kopii oraz dane osoby odbierającej kopię. Wzór rejestru wykonanych i udostępnionych kopii z  nagrań monitoringu wizyjnego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 8. Wykonana kopia z nagrań monitoringu wizyjnego zostaje zabezpieczona w Oddziale Administracyjnym przez okres 3 miesięcy. W przypadku nieodebrania kopii przez Wnioskodawcę, po tym okresie zostaje ona zniszczona.

§ 7

Zapisy końcowe

 1. Dane osobowe zarejestrowane za pomocą systemu monitoringu wizyjnego podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom.
 2. Osoby mające wgląd do obrazu rzeczywistego lub nagrań archiwalnych z monitoringu wizyjnego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Administrator wydał tym osobom stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a  z  podmiotami zewnętrznymi zawarł stosowne umowy powierzenia danych osobowych.

 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Klauzula obowiązku informacyjnego

 

 1. Sąd Rejonowy w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ul.  Partyzanckiej 105/127, NIP:  7311059157, REGON: 000323269, działając zgodnie z art. 13 ust.  1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pabianice.sr.gov.pl.
 3. Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób i mienia.
 4. Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez okres niezbędny nie dłuższy niż 3 miesiące.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

        a)  dostępu do treści swoich danych,

       b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie    Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

Rejestr zmian dla: Regulamin + klauzula obowiązku informacyjnego-monitoring wizyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-05-28
Publikacja w dniu:
2019-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-05-28
Publikacja w dniu:
2019-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-05-28
Publikacja w dniu:
2019-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-05-16
Publikacja w dniu:
2019-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-05-16
Publikacja w dniu:
2019-05-16
Opis zmiany:
b/d